هیچ مدرکی نشانه همکاری ایران با القاعده نیست

۱۳۹۷-۰۶-۱۷
یافته های یک تحقیق جدید در اندیشکده نیوآمریکن نشان می دهد که برخلاف ادعای مقامات آمریکا مبنی بر وجود روابط نزدیک میان ایران و القاعده ، هیچگونه مدرکی دال بر این همکاری ادعایی وجود ندارد.

یافته های یک تحقیق جدید در اندیشکده نیوآمریکن نشان می دهد که برخلاف ادعای مقامات آمریکا مبنی بر وجود روابط نزدیک میان ایران و القاعده ، هیچگونه مدرکی دال بر این همکاری ادعایی وجود ندارد.