هشدار صندوق بین المللی پول به انگلیس در خصوص کاهش رشد اقتصادی

۱۳۹۷-۰۶-۲۹
پس از اتاق بازرگانی انگلیس، صندوق بین المللی پول هم به این کشور در خصوص کاهش رشد اقتصادی هشدار داد.

پس از اتاق بازرگانی انگلیس، صندوق بین المللی پول هم به این کشور در خصوص کاهش رشد اقتصادی هشدار داد.