اینستاگرام شایعات کار بر روی ویژگی regram را رد کرد

۱۳۹۷-۰۶-۳۱
شایعاتی که هول محور ویژگی جدید اینستاگرام که Regram نام گرفته بود، به طور متوالی در دفعات پی در پی تکرار شد

شایعاتی که هول محور ویژگی جدید اینستاگرام که Regram نام گرفته بود، به طور متوالی در دفعات پی در پی تکرار شد