گزارش تجمیعی ۶ ماهه چهارم و پنجم از روند اجرای برجام بررسی شد

۱۳۹۷-۰۷-۰۸
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: گزارش تجمیعی 6 ماهه چهارم و پنجم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: گزارش تجمیعی ۶ ماهه چهارم و پنجم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام مورد بررسی اعضا قرار گرفت.