بانک مرکزی ترمز بریده؟!

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
انتشار گزارش میدانی از حاشیه های نوسانات بازار ارز در خبرگزاری فارس، با واکنش های متفاوت مخاطبان درباره مدیریت ارزی توسط دولت روبرو شد.

انتشار گزارش میدانی از حاشیه های نوسانات بازار ارز در خبرگزاری فارس، با واکنش های متفاوت مخاطبان درباره مدیریت ارزی توسط دولت روبرو شد.