بله! دربی یک تبانی بود!

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
رسول بهروش در یادداشتی که در همشهری ورزشی نوشته از دلایلش برای تبانی دانستن نتیجه دربی نوشته است.

رسول بهروش در یادداشتی که در همشهری ورزشی نوشته از دلایلش برای تبانی دانستن نتیجه دربی نوشته است.