بلک لیستی که استاد توفیقی برای شفر درست کرد!

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
شفر به بعضی خریدهای ابتدای فصل استقلال اعتراض دارد.

شفر به بعضی خریدهای ابتدای فصل استقلال اعتراض دارد.