حمله به کنسولگری ترکیه در یونان

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
وزارت خارجه ترکیه حمله به سرکنسولگری این کشور در یونان را به شدت محکوم کرد.

وزارت خارجه ترکیه حمله به سرکنسولگری این کشور در یونان را به شدت محکوم کرد.