دورهای پایانی مرحله شانزدهم فرمول یک – روسیه

۱۳۹۷-۰۷-۰۹