راهکار عجیب باشگاه پرسپولیس برای مقابله با مشکلات مالی

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
بشگاه پرسپولیس برای تامین بودجه خود اتوبوس باشگاه را فروخت.

بشگاه پرسپولیس برای تامین بودجه خود اتوبوس باشگاه را فروخت.