قیمت گذاری شبانه کانال ها و بازار گرمی دلالان بازار ارز

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
زمانی که تقاضای افراد عادی وارد بازار می شود، از فروش ارز خودداری می کنند و به این ترتیب، ولع خریداران را برای تهیه ارز بالاتر می برند.

زمانی که تقاضای افراد عادی وارد بازار می شود، از فروش ارز خودداری می کنند و به این ترتیب، ولع خریداران را برای تهیه ارز بالاتر می برند.