استقبال اصحاب رسانه و مدیران کاروان از ورزشکاران پاراآسیایی

۱۳۹۷-۰۷-۱۰
ورزشکاران اعزامی کشورمان به مسابقات پاراآسیایی در میان استقبال اصحاب رسانه و مدیران کاروان وارد دهکده بازیها شدند.

ورزشکاران اعزامی کشورمان به مسابقات پاراآسیایی در میان استقبال اصحاب رسانه و مدیران کاروان وارد دهکده بازیها شدند.