خودروسازها می توانند به تعهد خود در مورد خودروهای پیش فروش شده عمل کنند؟

۱۳۹۷-۰۷-۱۹
دنیای اقتصاد نوشت: زنجیره خودروسازی کشور بعد از خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن بازگشت تحریم ها دچار شوک شد، به طوری که تبعات این شوک خود را در افت تولید شرکت های خودروساز و همچنین آشفتگی بازار نشان داد.

دنیای اقتصاد نوشت: زنجیره خودروسازی کشور بعد از خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن بازگشت تحریم ها دچار شوک شد، به طوری که تبعات این شوک خود را در افت تولید شرکت های خودروساز و همچنین آشفتگی بازار نشان داد.